Společnost FIPAS poskytuje komplexní služby v oblasti nezávislého finančního poradenství.

Zaměstnanecké programy

Ochranný program zaměstnanců

Tento program zmírňuje (kompenzuje) zaměstnancům nepříznivý finanční dopad možné pojistné události. Navrhneme Vám varianty řešení podle toho, jakou má každý zaměstnanec pracovní náplň s ohledem na jeho profesi.

Týká se těchto oblastí:

  • úraz nebo dlouhodobá nemoc
  • invalidita zaměstnance následkem úrazu nebo nemoci
  • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Program je vhodné sjednávat jako tzv. skupinové pojištění z důvodu výrazných úspor.
Pojistné na tyto programy při splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmu je daňově uznatelným nákladem a to v jakékoliv výši (dáno vnitřními předpisy a pravidly, směrnicemi nebo kolektivní smlouvou pro používání těchto příspěvků), Příspěvky však nejsou osvobozeny od odvodů ze sociálního a zdravotního pojištění ani od daně z příjmu fyzických osob.

Kontrola práce neschopných zaměstnanců

jedná se o službu firmám, které mají své zaměstnance v pracovní neschopnosti. Kontrolní činnost je prováděna dle zákona č. 187/2006 Sb. Kontrola zaměstnanců probíhá podle požadavků objednatele služby na základě závazné objednávky. Pracovníci provádějící kontrolu předají kontaktní osobě (uvedené v žádosti) písemný protokol o průběhu a výsledku provedené kontroly.

Z praxe bylo zjištěno, že psychologický efekt prováděných kontrol je velice účinný.

Penzijní připojištění-III. pilíř

je spořící program se státním příspěvkem. Je vhodný pro zajištění zdrojů při odchodu do důchodu. Stát nebude moci dlouhodobě financovat důchody v plném rozsahu (vzhledem ke stárnoucí populaci a prodlužováním průměrného věku) a proto tento program dotuje částkou až 230 Kč měsíčně. Každý účastník penzijního připojištění, který má zdroj příjmu (zaměstnanec nebo podnikatel-OSVČ) si může odečíst ze základu daně z příjmu až 12 000,- Kč.

Zaměstnavatel tímto programem snižuje výdaje na odvody sociálního a zdravotního pojištění a efektivně tím ušetří mzdové náklady prostřednictvím využití daňových úlev. Tímto krokem nepřímo zvyšuje čistý příjem svých zaměstnanců.

Pojištění (kapitálové, investiční, rizikové)

Kapitálové životní pojištění pomáhá zabezpečit rodinu z hlediska nenadálé životní situace a zároveň vytvoření dostatečné finanční rezervy využitelné jako další doplňkový zdroj k důchodu.

Investiční životní pojištění je spořící program, kde si klient rozhodne, jak a kam budou jeho finanční prostředky investovány. Zhodnocení investovaných peněz výrazně převyšuje zhodnocení v programu kapitálového životního pojištění.

Rizikové životní pojištění je pojištění bez vytváření kapitálové hodnoty (pojistné je použito ke krytí pojistného rizika smrti). Z tohoto důvodu lze tento program využít např. pro zajištění úvěrů (pojistné částky jsou výrazně vyšší než u ostatních typů pojištění).

Zaměstnavatel opět na tyto programy může svému zaměstnanci přispívat a snížit si tím výdaje na odvody sociálního a zdravotního pojištění a využívat daňových úlev. Nepřímo tím zvýší čistý příjem svých zaměstnanců (stabilizace, snížení fluktuace a motivace zaměstnanců).